خانه / اسلايد / معالجه امراض روحي

معالجه امراض روحي

 راه سعادت با قرآن در زندگی

معالجه امراض روحي

خداوند غرايزي مانند شهوت و غضب را به جهت مصالحي در وجود انسانهـا قـرار داده است،اما آنها بايد اين غرايز را تعديل كنند.

در صورت عدم تعديل اين غرايز،انسان بـه بيماري روحي دچار مي شود كه هر كدام از بيماريهاي روحي،خود هزاران بيماري ديگر را به دنبال دارد.براي مثال، آن چه كه باعث دروغ گفتن و يا غيبت كردن انسان مـي شـود،ازهمين بيماريهاي روحي سرچشمه ميگيرد.

 

در خبر است كه خداوند براي هردردي دارويي دارد، اما دربارة دردهاي روح و جـان فرموده دارو را از قرآن بخواهيـد كـه✨«شَـفاء لمـا فـي الـصدور»قـرآن ، شـفاي آن چـه در قلبهاست، ميباشد.

روان شناسان به اين نتيجه رسيده اند كه آدمي براي معالجه برخي امراض به راز و نيـاز با خداوند نياز دارد. حال ممكن است اين راز و نياز همانند نمازي كه ما مي خوانيم نباشد؛اما مهم، برقراري ارتباط با نيرويي مافوق طبيعت است كه برخي او را با عنوان «خدا» يـاد ميكنند.

البته عده اي ديگر اين نيرو را با عنواني ديگر ميشناسند.اگر دانشمنداني كه به بحث و بررسي در زمينه نفس و روان انسان مي پردازنـد،از طريـق قرآن وارد بحث هاي روانشناسي مي شدند، با نبوغ و استعدادي كه خداوند به آن هـا عنايـت كرده است،بي ترديد به نتايج بسيار مهم و دقيقي مي رسيدند.

اما تنها برخي از آنان مـسلمانند و عده اي از آنها حتي روزنه كوچكي از نور اسلام هم به قلبهايشان نتابيده است. و متاسفانه اکثر روانشناسان امراض نفسی را غیر از طریق وحی و قرآن و خداوندی که خالق نفس است میخواهند معالجه کنند

آدمي در تمام مراحل زندگي نیاز به اخلاق حسنه دارد به ويژه زماني كه به موفقيتهايي دست مي يابد،بايد بـه تزكيه نفس بپردازد؛
زيرا در صورت عدم تزكيه، حاضر خواهد بود براي دسـت يـافتن بـه پيشرفت، به هر عمل ناروايي دست بزند.

چه بسيارند افـرادي كـه بـه جـاه ، مـال و مقـام رسيدند؛اما بدون تزكيه نفس بجای استفاده صحیح از این نعمتها كارشان به جايي رسيد كه از مشاهدة عذاب و شـكنجه و محنـت انسانهاي ديگر لذت ميبردند. تمام اين امراض از ناپاكي درون ناشي ميشود.

🍀گر به دولت برسي، مست نگردي، مردي
🍀 گر به نقمت برسي، لنگ نگردي، مردي

مست شدن تنها با خوردن شراب و مسكرات صورت نميگيرد؛بلكه بسياري از امـور ديگر هم باعث مستي انسان مي گردند مانند مال، جاه، مقام و…كه گاه به معنـاي واقعـي موجب از خود بيخود شدن مي گردند.

چه بسيار افرادي كه فقير بودند، اما پس از رسيدن به مال و ثروت، وضعيت پيشين خود را از ياد بردند و به شدت تغييركردند.اينان بـه طـور معمول به كانون گرم خانواده اي كه موجب پيشرفتشان شده، آسيب مي رسانند.

متأسـفانه  مشابه اين وضعيت در جامعه ما فراوان است.اگر انسان تزكيه نكند، «خسر الدنيا و الأخرة» خواهد شد .يعني، رستگاري بدون تزكية نفس، محال است ؛ حتي نميتوان شب را به راحتي خوابيد.

هر كس با کسب معرفت الهی تزكيـه نفـس كنـد و خود را «عبد» خدا بداند، به اين مسأله پي خواهد برد كه اگر خداونـد بخواهـد بنـده اي را عزيز كند،هيچكس قادر به ذليل كردن او نيست و اگر اراده خدا بر اين باشد كه كـسي را خوار و ذليل كند، هيچكس نميتواند به او عزت دهد.

سياري از امراض شايع اين زمانه مانند افـسردگي،اضـطراب ،نگرانـي و… ،ناشـي از همين «ريخت وپاش» بودن درون انسان است.شخصي را در نظر بگيريد كه مقداري مـواد غذايی را در آشپزخانه منزل قرار داده و براي مدتي به مسافرت رفته است.

هنگام برگشت از مسافرت مي بيند كه آشپزخانه مملو از انواع حشرات است.قلب انسان در صورت عدم تزكيه مانند همين آشپزخانه است كه مقداري مواد اضافي مثل كينه،حـسد،غـرور،تكبـر،بخل،حرص،جهل و…را كه هركدام هم حشرات مخصوص خود را توليد مـي كننـد،در آنجا رها كرده است؛با اين تفاوت كه اين مواد غذايي در ذهن و فكر انسان جاي خود را به افكار بيهوده و باطل ميدهند.

🍀اي بــرادر تــو همــين انديــشه اي
🍀مـابقي خـود اسـتخوان و ريـشه اي
🍀گـر بـود انديـشه ات گـل گلـشني
🍀ور نباشـد، همچـو هيمـه، گلخنـي

در اين باب، شهيد دستغيب به حديث زيبايي اشاره ميكنند:🌟 «الملائك لا تدخل البيـت الذي فيه كلاب»؛فرشتگان به خانهاي كه سگ در آن باشد، وارد نميشوند.

و مي فرمايد: ممكن است ما در درون خودمان نيز اخلاق بد و رذيله هايی پرورش دهـيم كه به منزله سگ و يا ساير حيوانات درنده باشند.

از اين رو بايد بسيار دقت كرد،تـا مبـادا اين حيوانات يا رذايل اخلاقي در وجودمان راه بيابند و ما با دست خود به پـرورش آنهـا بپردازيم.در واقع، تزكيه نفس يكي از ضروريات است.

زيرا قران می فرماید انـساني كـه طالب سعادت است،بايد نفس خود را پاك و تزكيه كنـد،تـا نااميـد و محـروم نگـردد و به سـعادت و خوشبختي برسد.

«انسان»، عصاره جهان آفرينش استكه خداوند، جهان و موجودات آن را فقـط بـراي او آفريده است.از طرفي ديگر، هر آن چه كه در عالم ملك و ملكـوت قـرار گرفتـه اسـت،در وجـود انسان يافت ميشود.

🍀تو را ز گره عرش ميزنند سفير
🍀ندانمت كه دراين دامگه چون افتاده است

انسان را گُل سرسبد عالم هستي نيز مينامند.سبد پر از گُلـي را در نظـر بگيريـد كـه براي زيباتر شدن آن،گلي را كه از همه زيباتر است در بالاي آن قرار ميدهند.

خداوند به پيامبرش ميفرمايد:✨《لو لاک لما خلقت السموات و الارض》🔹اگرتونبـودي آسـمان وزمـين را خلق نميكردم.

خداوند پيامبرش را مورد اين خطاب قرار ميدهد؛ زيرا پيامبر انساني كامل استو مـا نيز با تلاش ميتوانيم خود را به انسان كامل نزديك كنيم و به وسيله او تكامل يابيم.

اهميت فوق العاده اين مخلوق عجيب و پر اسرار (انسان) تا آنجاست كـه خداونـد بـه مخلوقات عظيمي همچون خورشيد،  ماه و ستارگان⭐ سوگند ياد كرده و در پايان مسأله نفس را بيان فرموده تا به انسان بگويد: براي رسيدن به رستگاري وخوشبختي بايد تزكيـه نفـس كني.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.