خانه / اسلايد / انسان؛ موجود ناشناخته

انسان؛ موجود ناشناخته

 راه سعادت با قرآن در زندگی

انسان؛ موجود ناشناخته

دانشمندان دربارة انسان،بررسي هاي فراواني كرده انـد يكـي از ايـن دانـشمندان پـس از تحقيقات فراوان،كتابي را با عنوان «الانسان ذلك المجهول »(انـسان موجـودي ناشـناخته) نوشته كه شهرت بسياري پيدا كرده است.

اين كتاب، پيچيدگي ساختار انـسان را بيـان ميكند؛زيرا بعد مادي آدمي بسيار منظم و شگفت انگيز و بعد معنوي وي حيرت آور است.

دليل اين كه برخي انسانها نميتوانند به ائمه اطهـار ايمـان بياورنـد ؛عـدم شـناخت «انسان» است. اما اگر شناخت انسان از طريق وحي صورت بگيرد،مقام ائمه نيز تا حدودي آشكار خواهد شد،و اين كه برخي نيز به ائمه صفت خدايي ميدهند كه اين هم بـه عـدم شناخت انسان برميگردد.

خداوند، آدمي را از گِل بدبو آفريد  و پـس از آن، از روح خـود در او دميد.سپس فجور و تقواي الاهي را بـه وي الهـام كـرد تـا خـوب و بـد را از هـم تشخيص دهد.همچنين، به انسان نعمت «اختيار» داد تا در ميان موجودات،اعم از حيـوان و ملائكه،با قدرتي كه دارد بتواند با اختيار خود، به سوي سـعادت صـعود كنـد⬆ و يـا بـه سوي بدبختي و شقاوت، سقوط نمايد⬇.

آنچه انسان بايد بداند باو الهام کرد خداوند انسان را به بهترين صورت خلق كرد و پيامبران را براي راهنمايي وي برانگيخـت تا خود را بشناسد و پس از خودشناسـي بـه خداشناسـي نايـل آيـد.

البته خودشناسي و خداشناسي مكمل هم هستند و هيچكدام بدون ديگري امكانپذير نيست. انسان بايد خود را بشناسد تا دليل خداشناسي را دريابد  و بداند كه «بنده» است و آغاز او از عالم ديگري است.همچنين، بايد بداند كه چرا و براي چه كاري به اين دنيا آمـده  و در پايان به كجا خواهد رفت.

اگر انسان خدا را نشناسد، هرچند در زمينـه خودشناسي تلاش كند، سودمند نخواهد بود.باشد كه خداوند توفيق كسب معرفت را به ما عنايت كند و پيش از آنكه از اين جهان برويم، از خواب غفلت بيدار شـويم.

در حـديث آمـده اسـت : «مـردم در خوابنـد ؛ وقتی ميميرند، بيدار ميشوند.»انسانها گمان ميكنند با مردن از بين مي روند، در صـورتي كـه واقعيت، برعكس است. بزرگي نقل ميكند كه انـسان هـا مـرده عمـودي هـستند و چـون بميرند، مرده افقي ميشوند!

خداوند در قرآن به رسول خود خطاب ميكند: «تو نمي تواني صداي وحي را به گوش مرده ها برساني!»بيگمان منظور، مرده هايي نيستند كه در زير خاكند؛بلكه مقصود مرده دلاني هستند كـه به ظاهر زنده اند، اما باطن آن ها مرده و از بين رفته است.

زماني كه انسان از خواب غفلت بيدار شود، به هدف بعثت انبيا پي مي برد و درمي يابد كـه چـرا خداونـد بـراي مـا كتـاب آسماني فرستاده و آيا فرستادن اين كتاب فقط براي روخواني است يا به منظـور عمـل بـه دستورات آن؟!⁉

🍀جمله قرآن شرح خبث نفس هاست
🍀بنگر اندر مصحف آن چشمت كجاست؟
🍀در خبـر بـشنو تـو ايـن پنـد نكـو
🍀بــين جنبــيكم لكــم اعــداء، عــدو

عالمان علوم ديني براي تفسير قرآن كريم از دو روش استفاده ميكنند:۱⃣روش اول به اين صورت است كه سوره اي را انتخاب و سپس آيات آن را از آغاز تـا پايان تفسير مي كنند.۲⃣ روش دوم به اين صورت است كه موضوع خاصي را انتخاب و تمام آيات مربوط به آن موضوع را كه در قرآن كريم موجود است، جمع و تفسير مي كننـد . به اين نوع تفسير«تفسير موضوعي» گفته مي شود.

بـرا ي مثـال ، موضـوع انـسان را انتخـاب مي كنند و تمام آيات مرتبط با آن،از چگـونگي خلقـت تـا چگـونگي رشـد و بـه كمـال رسيدن، و مرگ و زندگي پس از مرگ او را مورد بررسي قرار ميدهند.

چنانكه مي دانيد بخشي از آيات قرآن، آيات احكام هستند كه بـر حـسب نيـاز مـورد استفاده قرار مي گيرند؛اما در كنار آن ها پاره اي از آيات ميباشند كه هر لحظه و هر روز در طول زندگي به آن ها نيازمنـديم.آيـات اخـلاق و چگـونگي بـه كمـال رسـيدن انـسان و خوشبختي او از اين گروهند.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.