خانه / اسلايد / چرا تزکیه؟

چرا تزکیه؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی

چراتزكيه؟

بـي ترديـد كـسي كـه قرآن كريم مي فرمايد: «قَدأَفْلَحمن زكَّاها * وقَد خَابمن دساها »؛کسی که نفس را [از آلودگي پاك كرد و ] رشد داد، رستگار شد *و كسي كه آن را [به آلودگيها و امور بازدارنده از رشد] بيالود [از رحمت حق] نوميد شد.

در اين آيه به صراحت بيان ميكند كه اگر آدمي نفس خود را تربيـت كند، به رستگاري مي رسد و چنان چه نفس را زيـر پـا گـذارد و اجـازه دهـد كـه رذائـل اخلاقي در وجود او رشد كنند، به خوشبختي نميرسد و در اين حالت خود انسان ضـرر كرده است. باید بدانیم که بسیاری از مشکلات در زندگی ما به سبب اخلاق ناپسند خودمان است.

گاهی برای رهاشدن از زخم های زندگی ،باید بخشید و گذشت ….میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم،سخت ترین کار دنیاست….

ولی،،تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با کینه بازکنیم و آدمهای، خاطرات تلخ را زنده نگه داریم و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم، رنگ آرامش را نخواهیم دید !! گاه چشم ها را ،باید بست و از کنار تمام بد بودنها گذشت…!

بنابراين،  هدف از بعثت پيامبران، به سعادت رسانيدن انسانهاست و آدمي براي اين كه به رستگاري برسد، بايد نفس خود را از غبار تعلقات و رذايل اخلاقي تزكيه كند. در ايـن ميان، پيامبران حكم باغباني را دارند كه بوته و نهال كوچك روح و نفس انسان را تقويـت و پرورش ميدهند.خدايا قلبهاي ما را به نور ايمان و علم قرآن منور بفرما.

گفتيم كه آدمي غير از اين بدن مادي و صورت حسي، جزء ديگري دارد كه مجرد است و آن را «نفس» ميگويند، اگر چه فهميدن و دانستن آن صـعوبت دارد، هـر كـه سـاحت دل خود را از غبار عالم طبيعت پاك كند و علايق و شهوات حيوانيـت را انـدكي از خـويش دور نمايد و آيينه دل را از زنگ كدورات اين عالم في الجمله جلائي دهـد و گـاه گـاهي «درِ دل» را بر روي اغيار نابكار ببندد و با محبوب حقيقي خلوتي نمايد

و با حضور قلـب ، به عالم انوار متوجه شود و با نيت خالص به مناجات حضرت پروردگار مشغول گـردد و گاهي در عجايب ملك و «ملكوت» جمال و «جبروت» قادر ذو الجلال تفكر كند، البتـه از براي او حالتي نوراني و «بهجتي» عقلي حاصل مي شودكه به سبب آن يقين مي كند باین که ذات او از اين عالم جسماني نيست، بلكه از عالم ديگر است.

قرآن است كه تو را با پرواز آشنا ميكند،پس راز پـرواز از ايـن محنتكـده دنیا را از قـرآن بياموز كه براي اين مرحمت نازل شده است.

☘فاش گويم آن چه دردل مـضمر اسـت
☘اين كتابي نيست، چيزي ديگر اسـت

☘چونكه در جان رفت جان ديگر شـود
☘جان چو ديگر شد، جهان
ديگر شـود

☘از يــك آئينــي مــسلمان زنــده اســت
☘پيكر ملـت ز قـرآن زنـده اسـت

در حديثي از رسول اكرم آمده اسـت: بـه راسـتي كـه قـرآن ادبسـراي خداسـت،بياموزيد ادب را در اين ادب سرا، تا آنجا كه توانيد،چه خاليترين خانه ها خانه اي اسـت كه از انوار كتاب خدا خالي باشد.

فرزند آدمي چون به دنيا آيد بشر است، اما آمده تا انسان شود.دسـتور آدم شـدن را بايد خالقش به او كرامت فرمايد؛چه رب فقط همو است و ادب سراي او قرآن و معلـم اين ادب سرا ، خاتم النبين است،و خدا كند ما در اين ادب سرا آن طور كه مـي فرمايـد،خود را بپروريم.

بر ضيافتخانه فيض نوالت، منع نيست                    درگشاده است و صلا در داده، خوان انداخته

بيان شد در قرآن كريم آياتي است كه چگونگي رابطه انسان با خدا را بيان مي كند و با عنوان«اخلاق الاهي» ياد مي شوندو آياتي كه رابطه انسان بـا خودش را تبيين ميكند «اخلاق فردي» نام گرفته است.

از آنجا كه انسان به حكم خلقـتش بـا موجـودات ديگـر زندگي ميكند و با آن ها ارتباط دارد و مدني الطبع است،آياتي هـم بـه ايـن نـوع ارتبـاط اشاره ميكنند كه«اخلاق اجتماعي» ناميده شده اند.

اخلاق فردي

پيش از هر چيز، ما به سراغ آياتي مي رويم كه اخلاق فردي را بيان ميكنند؛چرا كـه اگـر انسان رابطه اش را با خودش درست نكند و خويشتن را نشناسد،نمي توانـد بـا ديگـران و جامعه، ارتباط خوبي برقرار كند.

البته كسب تمام اين فضائل اخلاقي بايد با يكـديگر صـورت گيـرد،يعنـي انـسان در ضمن تلاش براي تعالي اخلاق فردي،بايد از اخلاق الاهي و اجتماعي غافل نماند و آن ها را نيز اصلاح و نيك گرداند؛چه بسا انسانهايي از دنيا مي روند و هنوز در زمينـه اخـلاق فردي دچار مشكل هستند.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.