خانه / اسلايد / قرآن؛ بهترين كتاب اخلاق

قرآن؛ بهترين كتاب اخلاق

 راه سعادت با قرآن در زندگی

قرآن؛ بهترين كتاب اخلاق

اخلاق، صفات درون ماست؛اما بر اعمال و رفتار ما تأثير مي گذارد.كتـاب هـاي بـسياري دربارة اخلاق نوشته شده و بهترين كتاب اخلاق، «قرآن كريم» است؛زيرا از جانب خـالق انسان تدوين شده، كه از همه به خصوصيات و زواياي اخلاقي او آشناتر است؛چراكـه او بهتر از هر كس مي داند كه در درون انسان چه غرائزي وجود داردو بـرا ي تعـديل آنهـا ، چه راهي بهتر است.

همانطور كه فايده اجزاي زايد همراه بدن جنین در رحم مادر، براي همان مدتي است كه در رحم بوده و پس از بيرون آمدن، جز زيان چيزي ندارد و بايد آنها را جـدا كـرد ـ ماننـد پوست نازكي كه بدن جنين را پوشانده و بند نافـ.

روان انساني نیز در اول تكوين و تعلقش به بدن ، صفاتي را به همراه دارد مانند:جهل ، حرص، بخل، عجلـه ، روح مجادلـه و … .

بـه ا يـن بيماريها كه از اول همراه انسان است، در قرآن مجيد اشاره شده، چنانچه فرمـوده :✨«إِنَّـهكانَ ظَلُوماً جهولاً»؛🔹انسان بسيار ستمگر و نادان است.✨إِنَّ الإِنْسانَ خُلِقَ هلُوعاً»؛🔹انسان حريص خلق شده است.✨خُلِقَ الإِنْسانُ مِنْ عجلٍ»؛🔹انسان از شتاب آفريده شده.✨وكانَ الإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جدلاً»؛🔹آدمي از همه آفريدگان، جدل كننده تر است.

و در قرآن انسان را به اوصاف رذیله ياد فرموده ،مانند:🔺كفور (بـسيار ناسـپاس )؛🔺قتـور (بسيار بخيل)؛🔺يؤوس (بسيار نا اميد از رحمت خـدا )؛🔺جـزوع (ناشـكيبا )🔺و عجـول (بـسيار شتاب كننده).

و ديگر بيماريهاي روحي و رواني كه در قرآن مجيد ذكر شده و راه معالجه آن ها را به وسيله پيامبر ص كه خود معلم اخلاق اسـت،بيـان فرمـوده اسـت .✨ (يـزكيهم و يعلمهـم الكتاب والحكمه).

پس صفت «بخل» در انسان موجود است؛ اما بايد تعديل گردد.براي مثال، كـودكي را در نظر بگيريد كه با وجود داشتن اسباب بازيهاي بسيار،اگر كسي يكـي از وسـايلش را كه چندان ارزشي هم ندارد بردارد، از طريق گريه مخالفت خـود را ابـراز مـي كنـد.

يعنـي صفت بخل در وجود اين كودك هست؛در برخي كمتر و در بعضي بيشتر.البتـه وجـود اين صفت براي كودك و به طور كلي براي انسان تا حدودی ضروري است.

ولی بعد باید تزکیه کند و بجای صفت رذیله بخل به فضیلت جود و کرم عطاء خود را مزین کندوالبته عوامل فراواني در بخل انسان دخالت دارد ؛مانند:وراثت، تربيـت و … .

بهتـرين راه حل براي برطرف كردن بخل اين است كه انسان تـلاش كند تا به اصـطلاح دسـتي عطا كننده داشته باشد و به فضل الاهي اميدوار باشد . و بهتر است پدر و مادر هنگام كمـك بـه فقير يا هديه دادن ،از طريق كودك خود اقدام كنند تا صفت عطاء و جود و کرم را در آنان پرورش دهند .

يـك قاعـده كلـي وجـود دارد كه اگر انسان از چيزي كه به آن علاقه دارد به ديگران ببخشد، خداوند ده برابـر آن را به او عطا ميكند.

براي مثال، شما به باغ ميوه اي رفته و سبد خود را از ميوه هاي ايـن بـاغ پـر كـرده ايـد، زماني كه از باغ خارج مي شويد، از شما دعوت ميكنند تا به باغ ديگري برويد.

اگـر شـما با همان سبد پر به باغ دوم برويد،جايي در سبد براي قرار دادن ميوه هاي باغ دوم نخواهيد داشت. پس، بايد مقداري از ميوه هاي اين سبد را به ديگران ببخـشيد تـا در سـبد،جـايي براي ميوه هاي تازه باز شود.

هر چه در دنيا وجود دارد، اصل و خزانه آن نزد خداوند اسـت و بـه هـر بنـده اي كـه بخواهد، به هر ميزان عطا مي كند.او نه تنها بخيل نيست؛ بلكه كريم است.امـا بـه منظـور رشد و تكامل انسانها كار بندگانش را به يكديگر واگـذار كـرده و آن هـا را واسـطه هـاي فيض قرار داده است.

البته انسان بايد از درون پاك شود و قلب خود را صيقل دهد؛ چـرا كـه قلـب، عـرش رحمان است و غير از رحمن را نبايد درون آن قرار داد.پس بايد نفس را تربيت كرد تا در اثر نورانيت حاصل از آن، اطرافيان نيز تحـت تـأثيرقرار گيرند.

يك تست روانشناسي

✍همه شما مي توانيد از خود يك آزمون خودشناسي بگيريد و برگه امتحان را نيـز خودتـان تصحيح كنيد.

💚 تنها كافي است صادقانه به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

⁉آيا صفات خوبي داريد؟ آنها چه صفاتي هستند؟

⁉آيا صفات بدي داريد؟ آنها چه صفاتي هستند؟

⁉آيا علاقه داريد كه اين صفات را تغيير دهيد؟

✳زماني كه به پرسشها پاسخ داديد، سعي كنيد
درباره آن ها بسيار تفكر و تأمـل كنيـد🤔

💙و از هم اينك صفاتي را كه نمي پسنديد، تغيير دهيد.

درباره ی فانوس کویر

همچنین ببینید

ولایت ضامن اجرایی اسلام در اصول و فروع است

ولایت ضامن اجرایی اسلام در اصول و فروع است. کتاب قرآن به تنهائی ضامن جلوگیری …

داستانی کوتاه از رجبعلی خیاط

شیخ رجبعلی خیاط مستاجری داشت که زن و شوهر بودند و ۲۰ ریال اجاره از …

ازسقيفه تا عاشورا

ازسقيفه تا عاشورا پس واقعه عاشورا را، نه از هجرت امام حسين (ع) از مکه، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *