خانه / درس‌ها و جلسات / درسهای عقاید (صفحه 2)

درسهای عقاید

سرمايه عمر

راه سعادت با قرآن در زندگی سرمايه عمر اميد است عمر خود را چنان سپري نكنيم كه چون آن روز فرا رسد، نداي واحـسرتا سـر دهيم و با التماس بخواهيم كه ما را به اين دنيا بازگردانند؛چون اين التماس ما هيچ اثـري ندارد. آري! در آن روز خانه،  ماشين، ثروت، …

ادامه نوشته »

پرسشهاي پس از مرگ؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی ⁉پرسشهاي پس از مرگ پس از مرگ از انسان مي پرسند:⁉«جواني خود را چگونه گذراندي؟»زيرا جواني، بهار عمـر و سرمايه زندگي است. جواني و سلامتي و از همه مهم تر زنده بودن ،از جمله نعمت هايي هستند كه خداوند بـه آدمي ارزاني كرده است …

ادامه نوشته »

استفاده از فرصت عمر

 راه سعادت با قرآن در زندگی استفاده از فرصت عمر انسان بايد از فرصتهايي كه در دست دارد، نهايت استفاده را ببردتا مبادا هنگام مرگ ناله سر دهد كه: حتَّي إِذَا جاء أَحدهم الْموتقَالَ ربارجِعونِ * لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما تَرَكْـتكَلَّا آنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن و ورائِهِم برْزخٌ إِلَي يومِ …

ادامه نوشته »

تنظیم وقت

 راه سعادت با قرآنی در زندگی  ⏰ تنظيم وقت شيخ بهائياينچنين ميفرمايد:الي كم كالبهائم انت هائم و في وقت الغنائم انت نائمتا كي مثل حيوانات سرگرداني، و در وقت غنيمت خواب هستي؟! منظور از وقت غنايم، اوقاتي است كه انسان بايد از الطـاف الاهـي اسـتفاده كنـد .از آن جمله فضيلت …

ادامه نوشته »

حكمت چيست؟

راه سعادت با قرآن در زندگی حكمت چيست؟  مختصري در باره تزكيه و تعليم كتاب توضيح داده شد،حال شايسته است بدانيم حكمتيعني چه؟ بايد گفت: حكمت، يعني انسان حقايق اشيا را بداند.يعني بداند كه: از كجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود؟به كجا ميروم آخر، مجهولات انسان؟  اينكه انسان از كجا …

ادامه نوشته »

جنبه های وجودی انسان

 راه سعادت با قرآن در زندگی  انسان، داراي دوجنبه است: جنبه مادي و جنبه معنـو ي. جنبـه مـاد ي او بـه خـوراك ، پوشاك، پناهگاه و… نياز دارد و جنبه روحي وي كه حقيقـت انـسان محـسوب مـي شـود،نيازمند علوم معنوي است ،و معرفت الله و عبادت براي رشد و تغذيه …

ادامه نوشته »

تلاش براي رسيدن به انسانيت

راه سعادت با قرآن در زندگی تلاش براي رسيدن به انسانيت نوزادي كه تازه متولد مي شود👶🏻، انسان بالقوه استو بايد سعي كند تا انسانيت خويش را به فعليت رساند. يعني زماني ميتوان او را انسان ناميد كه خود را تربيت كنـد .البتـه منظـور👆🏻، تربيت مادي نیست چرا كه براي …

ادامه نوشته »

تزكيه چيست؟

راه سعادت با قرآن در زندگی تزكيه چيست؟ واژه تزكيه به معناي پاكسازي(از آلودگيهاي اخلاقي، فكري و روحي )است. انسان بايـد تزكيه كند تا بتواند روح خود را تربيت كرده،به تكامل علمي و عملي دسـت يابـد ؛يعنـي هر رذيله اخلاقي را كه مانع تكامل او است،از بين ببرد تـا بتوانـد …

ادامه نوشته »

براي چه زندگي ميكنيم و چگونه بايد زندگي كرد؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی براي چه زندگي ميكنيم و چگونه بايد زندگي كرد؟ و جن و انس را جز براي اين كه مرا بپرستند نيافريدم. 《 وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ》《ليعبدون اي ليعرفون》 حضرت امام حسيندر تفسير اين آيه مي فرمايند:عبادت كنند يعني مرا بشناسند». زيرا براي …

ادامه نوشته »

دنيا دانشگاهي است كه انبياء معلم ان و انسانها دانشجويانش هستند

راه سعادت با قرآن در زندگی دنيا دانشگاهي است كه انبياء معلم ان و انسانها دانشجويانش هستند. در اين دانشگاه است كه انبياي الاهي كتب آسماني را براي شاگردان تدريس مي كنند. آخرين معلم پيـامبر اسلام و آخرين كتاب ، قرآن است.بعد از پيامبر ص، اهل بيت ايـن كتـاب آسـماني راتدريس …

ادامه نوشته »