خانه / درس‌ها و جلسات (صفحه 5)

درس‌ها و جلسات

هميشه اعمال خير آدمي بايد خالص باشد

 راه سعادت با قرآن در زندگی هميشه اعمال خير آدمي بايد خالص باشد.اگر انسان عمل خيري را هر چند كوچـك انجام دهد، خداوند در جايي كه او از همه جا نااميد مي شود،درهـاي رحمـت و گـشايش خود را بر او باز ميكند. به اين داستان توجه كنيد:روزي يكي از دوستان …

ادامه نوشته »

قرآن؛ بهترين كتاب اخلاق

 راه سعادت با قرآن در زندگی قرآن؛ بهترين كتاب اخلاق اخلاق، صفات درون ماست؛اما بر اعمال و رفتار ما تأثير مي گذارد.كتـاب هـاي بـسياري دربارة اخلاق نوشته شده و بهترين كتاب اخلاق، «قرآن كريم» است؛زيرا از جانب خـالق انسان تدوين شده، كه از همه به خصوصيات و زواياي اخلاقي او …

ادامه نوشته »

اخلاق چيست؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی اخلاق چيست؟ اخلاق، مجموعهاي از صفات روحي و باطني است.اين صفات روحي و رواني هستند كه بر روح انسان تأثير ميگذارند.بنابراين هرچند زدودن رذايل اخلاقي از نفس و باطن بسيار دشوار است،جدابودن از فضائل اخلاقي نيز آسان نيست. براي مثال ، انساني كه داراي …

ادامه نوشته »

اهل بيت؛ مظهر صفات الهي هستند

راه سعادت با قرآن در زندگی اهل بيت؛ مظهر صفات الهي هستند اگر اندكي در زندگي ائمه اطهار مطالعه كنـيم،سراسـر زنـدگي آنـان را فـضايل اخلاقـي مي بينيم.پيامبر صبه عنوان يك انسان كامل، صـاحب فـضايل و كرامـات بـسياري بودنـد . فضيلتي كه خداوند پيامبرش را با آن مورد خطاب قرار ميدهد، …

ادامه نوشته »

 تو بايد آيينه صفات خدا باشي

 راه سعادت با قرآن در زندگی  تو بايد آيينه صفات خدا باشي البته كسي كه فضائل اخلاقي بيشتري را كسب و صفات خداوند (كريم، رئوف، رحيم و …) را بيشتر در خود ايجاد كند،به خدا نزديكتر خواهد بود.پس خدا را اين گونه بشناس. ✨«هواللَّهالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملِك الْقُدوس …

ادامه نوشته »

خداوند؛ اولين معلم انسان

 راه سعادت با قرآن در زندگی  خداوند؛ اولين معلم انسان همانطور كه در قرآن بيان شده، اولين معلم انسان خداوند است. يعني او معلـم اخـلاق و مربي انسان است و نفوس آدميان را تربيت مي كند. ✳خداوند منبـع فـضائل و كمـالات بـه شمار مي آيد و هر فضيلت و كمالي، …

ادامه نوشته »

بنگر از كدامين گروهي

 راه سعادت با قرآن در زندگی بنگر از كدامين گروهي در قرآن آمده است:«إن الله لايحب الظالمين…»؛🔹 همانا خداوند دوست ندارد ظالمين را،«إن الله لايحب المتكبرين…»🔹 همانـا خداونـد دوسـت نـدارد متكبـرين را و «إن االله لايحـب الكذابين…»؛🔹 همانا خداوند دوست ندارد دروغگويان را. تمام اين نمونه ها، بيانگر مسائلي هستند كه ما …

ادامه نوشته »

بعثت رسولبراي تكامل اخلاق

راه سعادت با قرآن در زندگی  بعثت رسولبراي تكامل اخلاق قرآن و احاديث، مهمترين منبع تربيتي انسان به شمار مي روند كه بايد در همه زمينه هـا بـه  آنها تمسك جست . حضرت رسول در اين زمينه مي فرمايند: «انما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق ». يعني، همانا من براي تكميل اخـلاق و فـضايل …

ادامه نوشته »

 مراقبت از نفس

 راه سعادت با قرآن در زندگی مراقبت از نفس نفس انسان مانند بوته گل است.انسان بايد اين نفس را بشناسد،همچنان كه باغبان بوته گـل را به خوبي مي شناسد و با اطلاعاتي كه از اين بوته گل دارد،قادر است به گونه اي مناسـب از آن نگهداري كند. در اين جا …

ادامه نوشته »

قرآن و خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی گفتيم كه منظور از اخلاق فردي، رابطه انسان با خودش است،رابطه انسان با خـودش يعني چه؟⁉ قرآن و خودشناسي در اخلاق الهي يك طرف قضيه انسان بود و طرف ديگر خدا. در حقيقت، اين ما هستيم كه بايد به عروالوثقي تمسك كنيم تا به خدا …

ادامه نوشته »