خانه / اسلايد / ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ

ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ

📝ترديدي نيست که شناخت ابعاد شخصيت عظيم وآسماني پيامبر اکرم (ص) هرگز براي ما ميسر نيست  وگستره دانش آدمي به کرانه وجودش نخواهد رسيد و عقاب انديشه را ياراي پرکشيدن بر قله عظمت و رفعت او نباشد.

 

🌹پيامبر اکرم – حضرت محمد (ص)-  آئينه ي تمام نماي جمال وجلال  خداوند ذوالجلال است و پروردگار بزرگ که آفريدگار همه زيبايي ها ست  در کتاب کريمش ، به تعريف وتحسين اين پيامبر برگزيده پرداخته و او را مايه ي رحمت براي همه جهانيان   وداراي خلق عظيم   معرفي کرده است. اگرچه عقل از ادراک و زبان از توصيف وقلم از ترسيم سيماي محمد (ص) عاجز است.🌹

 

اما از آنجا که آن خورشيدعالم تاب ، اسوه ي زيبا و الگوي کامل انسانيت است ،بايد در کسب معرفت و محبت ودلدادگي به شمع وجودش  تلاش کرد.

🔴ما در برابر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار وظیفه سنگینی داریم و آن وظیفه معرفت و شناخت آن‌ها است که باید آن‌ها را بشناسیم و در مقام عمل به دستورات آنها عمل کنیم.

🌼ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ:

 

ﻗﺮﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻈﯿﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺫﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

 

🌷 ﻋﻔﻮ

🌷ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﻼ‌ﻥ:

 

ﻋﻔﻮ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺩﻭﺭﯼ ﮔﺰﯾﻦ”( ﺍﻋﺮﺍﻑ/ ۱۹۹)

 

🌷 ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻃﺎﻋﺖ(ﻋﺒﻮﺩﯾﺖ):

 

” ﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺑﮕﻮ: ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﻬﯽ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ…”( ﺍﻧﻌﺎﻡ/۵۰)

 

ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻣﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ، ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ” ﻋﺒﻮﺩﯾﺖ” ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ” ﺭﺳﺎﻟﺖ” ﺍﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ…

 

🌷 ﺧﻮﺷﺨﻮﯾﯽ

 

🌷 ﻣﺸﻮﺭﺕ

 

🌷 ﺗﺼﻤﯿﻢ

 

🌷 ﺗﻮﮐﻞ:

 

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

” ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺮﻡ ﺧﻮ ﻫﺴﺘﯽ. ﺍﮔﺮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺩﻝ ﺑﻮﺩﯼ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﺗﻮ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻦ. ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻦ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻ‌ﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﺮﺩﯼ( ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ) ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ”( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ /۱۵۹)

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻌﻨﻮﯼ( ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭ…) ﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ…

 

🌷 ﺭﺣﻤﺖ:

ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺹ) ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ:” ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﺳﺖ” ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﻗﺮﺁﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

” ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ﺹ) ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ( ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ) ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ.( ﺗﻮﺑﻪ /۶۱)

 

🌷 ﺻﺒﺮ:

 

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺳﻮﻻ‌ﻥ ﺍﻭﻟﻮﺍﻟﻌﺰﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺩﺭﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ.( ﺍﺣﻘﺎﻑ ۳۵)

 

ﺁﺭﯼ ﺍﻭ ﺍﺳﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯﺗﻮﺻﯿﻒ ﺁﻥ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ.ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺿﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﻭ ﺷﻔﻘﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺑﯿﮑﺮﺍﻧﺶ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺶ ﻣﻮﺍﺝ ﺍﺳﺖ.

 

ﺍﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺎﺭ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻮﯼ ﺷﺮﮎ ﻭ ﻧﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﺣﻢ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ.

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.