خانه / اسلايد / حكمت چيست؟

حكمت چيست؟

راه سعادت با قرآن در زندگی

حكمت چيست؟ 

مختصري در باره تزكيه و تعليم كتاب توضيح داده شد،حال شايسته است بدانيم حكمتيعني چه؟

بايد گفت: حكمت، يعني انسان حقايق اشيا را بداند.يعني بداند كه:

از كجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود؟به كجا ميروم آخر،

مجهولات انسان؟ 

اينكه انسان از كجا آمده است، به كجا خواهد رفت و اينك چرا در اين دنيا قرار گرفته و چه وظيفه اي برعهده دارد،

⁉مجموعه پرسشهـايي اسـت كـه پاسخـشان در نـزد پيـامبرانموجود است.

يعني پيامبران مبعوث شده اند تـا بـه انـسان بگوينـد :اي انـسان !مبـدأ تـو از خداست و به سوي او رهسپاري:

«إِنَّا لِلّهِ وإِنَّا إِلَيهِ راجِعونَ »؛ما مملوك خداييم و به سوي او بازميگرديم.انسان، خواه ناخواه در حال سير و حركت است؛با اين وصف كه عده اي سير صعودي دارندو برخي سير نزولي.

خداوند انسان را در أحـسن التقـويم خلـق كـرده است، ولي او در صورت عدم تزكيه و در نتيجه عدم تعـادل غرايـزش،بـه سـوي أسـفل

السافلين سقوط خواهد كرد.

هيچ عذري قابل قبول نيست ممكن است بسياري از انسان ها مشكلات فراوان زندگي را بهانـه قـرار دهنـد و بگوينـد:ديگر براي ما آنچنان وقتي نميماند تا در زمينه تعليم دين و شناخت خدا صرف كنيم.

اماخداوند كه خالق موجودات است، به تمام امور آن ها نيز آگاهي دارد؛يعني مي دانـد كه انسان براي زندگي كردن نيازمند كار و زحمت و تلاش است.

او با آگاهي از تمام ايـن امور، بيان ميكند كه آدمي بايد راه درست زندگي كردن را طبق تعاليم الاهي بياموزد و بـه آن عمل كند؛

زيرا زماني كه خداوند دستور ميدهد،ناديده گرفتن آن دسـتور بـراي خـود انسان مشكل ساز خواهد شد.گفتني است مشكل بيش تر انسانهايي كـه بـا كمبـود وقـت مواجـه هـستند،نداشـتن برنامه ريزي درست در زندگي است.

يك شبانه روز شامل بيست و چهار ساعت و يك هفته صد و شصت وهـشت سـاعتاست. اگر انسان با اين همه وقتي كه در اختيار دارد،

دست كم هفته اي چنـد سـاعت را بـهآموختن دين خود اختصاص ندهد،آيا زيان ديده اي بزرگ نخواهد بـود؟ !⁉

او مـي توانـد بـا برنامه ريزي براي اوقات فراغت خويش، از تلـف شـدن سـرمايه بزرگ خودکه همانو عمـر گرانمايه است جلوگيري كند.

پرداختن به مسائل ضروري زندگي وقت زيادي را از انسان نميگيـرد؛امـا مـشكل ازجايي شروع مي شود كه انسانها براي امورغيرضروري خود بيش از انـدازه وقـت تلـف ميكنند.

از اين رو، نخست بايد وقت خـود را تنظـيم كـرد و بـيش از حـد بـه امـور غيـرضروري نپرداخت،

سپس در ساية تعاليم ديني،به مجاهده،مراقبهو محاسبه نفس بپردازد.

براي مثال،خواب برادر مرگ است:«النوم أخ الموت »و خـواب فـراوان ، كـسالت را بـه همراه دارد.و زندگی را فلج میکند

همچنین ببینید

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين

استقامت وپايداري پيامبر(ص)براي هدايت مردم وتثبيت دين اگرچه همه رسولان الهي در راه انجام مأموريت …

دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است

🌹🌱🌹🌱🌹🌱🌹 🌹🌱🌹 🌹🌱 🌹دعا مهمترین وسیله ارتباط بنده با معبود است. برای اینکه دعای انسان …

عظمت دریای معارف قرآن

  عظمت دریای معارف قرآن قرآن به مانند دریایی است ، در کنار دریا، سنگ‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.