خانه / درس‌ها و جلسات / درسهای عقاید (صفحه 5)

درسهای عقاید

بعثت رسولبراي تكامل اخلاق

راه سعادت با قرآن در زندگی  بعثت رسولبراي تكامل اخلاق قرآن و احاديث، مهمترين منبع تربيتي انسان به شمار مي روند كه بايد در همه زمينه هـا بـه  آنها تمسك جست . حضرت رسول در اين زمينه مي فرمايند: «انما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق ». يعني، همانا من براي تكميل اخـلاق و فـضايل …

ادامه نوشته »

 مراقبت از نفس

 راه سعادت با قرآن در زندگی مراقبت از نفس نفس انسان مانند بوته گل است.انسان بايد اين نفس را بشناسد،همچنان كه باغبان بوته گـل را به خوبي مي شناسد و با اطلاعاتي كه از اين بوته گل دارد،قادر است به گونه اي مناسـب از آن نگهداري كند. در اين جا …

ادامه نوشته »

قرآن و خودشناسي

 راه سعادت با قرآن در زندگی گفتيم كه منظور از اخلاق فردي، رابطه انسان با خودش است،رابطه انسان با خـودش يعني چه؟⁉ قرآن و خودشناسي در اخلاق الهي يك طرف قضيه انسان بود و طرف ديگر خدا. در حقيقت، اين ما هستيم كه بايد به عروالوثقي تمسك كنيم تا به خدا …

ادامه نوشته »

تأثير متقابل تعليم و تربيت

 راه سعادت با قرآن در زندگی تأثير متقابل تعليم و تربيت تعليم و تربيت، بر يكديگر تأثير متقابل دارنـد ↔.يعنـي علـم انـسان بـر تـربيتش نيـز تـأثير ميگذارد البته قصد ما علم و تربیت الهی است و انسان جاهل ممكن است بسياري از اشكالات تربيتي را داشته باشد. البته همانطور که …

ادامه نوشته »

 وظيفه پيامبران و تزكيه نفس 

 راه سعادت با قرآن در زندگی   وظيفه پيامبران و تزكيه نفس  تمام علوم به نحوي با «اخلاق» ارتباط دارند. وظيفه خطير پيامبران تربيت انـسان هـا بـوده است و در صورت عدم تزكيه، نه زحمت پيامبران به بار مي نشيند و نه آن گونه كه بايد، بر انسانها تأثير ميگذارد. همه …

ادامه نوشته »

چرا تزکیه؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی چراتزكيه؟ بـي ترديـد كـسي كـه قرآن كريم مي فرمايد: «قَدأَفْلَحمن زكَّاها * وقَد خَابمن دساها »؛کسی که نفس را [از آلودگي پاك كرد و ] رشد داد، رستگار شد *و كسي كه آن را [به آلودگيها و امور بازدارنده از رشد] بيالود [از رحمت …

ادامه نوشته »

تربيت چيست؟

 راه سعادت با قرآن در زندگی تربيت چيست؟ بيان شد كه تزكيه يعني تربيت انسان ها.حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مگـر ما تربيت نشده ايم؟ بيشتر انسانها سعي ميكنند در برابر ديگران خود را خوب جلوه دهند، نه اين كـه بـه خاطر خودشان خوب باشند؛ بلكه ميخواهند تعريف و …

ادامه نوشته »

گمراهي چيست؟

راه سعادت با قرآن در زندگی گمراهي چيست؟ گمراهي دو نوع است: آشكار و پنهان. گمراهي آشكار، همانطور كـه از نـامش پيداسـت، واضح و روشن است؛  اما در گمراهي پنهان، كسي از گمراهي شخص مطلع نيست. در زمان رسول مردم چنان در گمراهى به سر مي بردند كه قرآن از گمراهي آنان …

ادامه نوشته »

نقش اخلاق در زندگي بشر 

 راه سعادت با قرآن در زندگی نقش اخلاق در زندگي بشر  يكي از مهمترين بحث هاي قرآن كه هدف پيامبران را نيز شكل مـي دهـد،مـسأله «اخلاق» است. به بيان ديگر، بدون اخلاق، نه دين براي انسان مفهـومي دارد و نـه دنيـاي انسانها سامان ميگيرد.اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومي كه گشت …

ادامه نوشته »

نقش عمل وشريعت در تكامل بشر

راه سعادت با قرآن در زندگی نقش عمل وشريعت در تكامل بشر هدف اصلي آيات قرآن اين است كه انسان ساز باشد.پيامبران نيز كه جانشين خدا بر زمين هستند، همه تلاششان بر اين بوده كه به انسان بياموزند چگونـه خليفـه خـدا روي زمـين گردد. همه اعمال عبادي و احكام شرعي …

ادامه نوشته »